Whatsapp ile Mesaj Gönder
0 0.00
SEPETİM
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.

Genel Toplam : 0.00

KURUMSAL

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI

1. Taraflar

a) http://www.soosya.com internet sitesinin faaliyetlerini 

yürüten adresinde mukim  bundan böyle "soosya" olarak 

anılacaktır). 

b) http://www.soosya.com internet sitesine üye olan internet 

kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu soosya.com E-Ticaret'nın sahip 

olduğu internet sitesi http://www.soosya.com 'dan üyenin 

faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, http://www.soosya.com internet sitesine üye 

olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde 

doğru olduğunu, soosya.com E-Ticaret'nın bu bilgilerin gerçeğe 

aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal 

tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 
3.2. Üye, soosya.com E-Ticaret tarafından kendisine verilmiş 

olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin 

sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu 

sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya 

yetkili merciler tarafından soosya.com E-Ticaret'ya karşı ileri 

sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, soosya.com E-

Ticaret'nın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü 

tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 
3.3. Üye http://www.soosya.com internet sitesini kullanırken 

yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal 

etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, 

doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve 

münhasıran üyeyi bağlayacaktır. 
3.4. Üye, http://www.soosya.com internet sitesini hiçbir 

şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını 

rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, 

başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde 

kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını 

önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve 

işlemlerde bulunamaz. 
3.5. http://www.soosya.com internet sitesinde üyeler 

tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, 

tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini 

bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin E-Ticaret'yla hiçbir ilgi ve 

bağlantısı yoktur.E-Ticaret'nın üyenin beyan edeceği fikir ve 

görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan 

ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle 

üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir 

sorumluluğu bulunmamaktadır. 
3.6. Soosya E-Ticaret, üye verilerinin yetkisiz kişilerce 

okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek 

zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, 

http://www.soosya.com internet sitesinin kullanılmasından 

dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden soosya E-

Ticaret'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve 

verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı 

kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai 

sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir 

ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve 

hukuki olarak şahsen sorumlu olup, soosya E-Ticaret'yı bu 

ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; 

işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi 

halinde, soosya E-Ticaret'nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine 

uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı 

saklıdır. 
3.9. SoosyaE-Ticaret'nın her zaman tek taraflı olarak 

gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge 

ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul 

eder. Bu durumda,E-Ticaret'nın hiçbir sorumluluğu yoktur. 
3.10. http://www.soosya.com internet sitesi yazılım ve 

tasarımı E-Ticaret mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı 

ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca 

korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, 

iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen 

başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve 

ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 
3.11. SoosyaE-Ticaret tarafından http://www.soosya.com 

internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak 

ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için 

kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol 

(IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada 

erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan 

Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 
3.12. Soosya E-Ticaret kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, 

ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını 

kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine 

ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini 

kullanabilir. E-Ticaret, üyenin http://www.soosya.com internet 

sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını 

saklı tutar. 
3.13. siteniz E-Ticaret'ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan 

ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında  E-Ticaret 

tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, 

kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri 

memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve 

kabul eder. Üye,  E-Ticaret'ya üye olurken ve/veya başka 

yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği 

kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici 

davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, iştiraki 

olan tüm şirketler ile paylaşılmasına,  E-Ticaret ve iştiraki olan 

tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin 

verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece 

üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, iştiraki olan 

tüm şirketler ile paylaşılmasına,  E-Ticaret ve iştiraki olan tüm 

şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin 

verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece  

E-Ticaret ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, 

telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine 

izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen 

bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve 

kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi 

ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir 

zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve  E-

Ticaret ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan 

ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek 

isterse, bu talebini  E-Ticaret'nın müşteri hizmetleri çağrı 

merkezlerine iletebilir. 
3.14. E-Ticaret, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk 

olarak istendiğinde veya 
a) yasal gereklere uygun hareket etmek veyaE-Ticaret'ya tebliğ 

edilen yasal işlemlere uymak; 
b)  E-Ticaret ve E-Ticaret web sitesi ailesinin haklarını ve 

mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi 

niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. 
3.15. E-Ticaret web sitesinin virus ve benzeri amaçlı 

yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde 

tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için 

kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve 

gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye  

E-Ticaret web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim 

sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan 

yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul 

etmiş sayılır. 
3.16.  E-Ticaret, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, 

kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada 

sona erdirme veya E-Ticaret web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi 

ve verilerini silme hakkını saklı tutar. 
3.17. soosya.com E-Ticaret, üyelik sözleşmesinin koşullarını 

hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek 

kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal 

edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan 

her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm 

ifade edecektir. 
3.18. Taraflar, soosya.com E-Ticaret'ya ait tüm bilgisayar 

kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 

287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların 

bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 
3.19. soosya.com E-Ticaret, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, 

üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine 

bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme 

SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu 

üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme 

maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme 

SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş 

sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya soosya.com 

E-Ticaret tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar 

yürürlükte kalacaktır. soosya.com E-Ticaret üyenin üyelik 

sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda 

üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak 

feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve 

İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer 

alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan 

maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye 

olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe 

girmiştir.